معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه صنعتی شریف


مدیریت امور مالی

 


 مدیریت امور اداری

 


 مدیریت امور ساختمان و تاسیسات


 اداره چاپ و تکثیر

 


مدیریت پشتیبانی

 


دفتر حقوقی


مدیران حوزه

کارکنان معاونت ارسال نظرات

تلفن کارکنان دانشگاه

سایت دانشگاه

مدیران دانشگاه


 
کمک به پروژه احداث خوابگاه دختران


 

تهران، خيابان آزادی، دانشگاه صنعتی شريف ساختمان معاونت اداری و مالی
صندوق پستی : 8639-11365
تلفن : 66164440-21-98+ و 66164441-21-98+
دورنگار: 66164443-21-98+
پست الکترونيک:
admfinvp@sharif.ir  ◙ وب سایت:http://admfinvp.sharif.ir