معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه صنعتی شریف
کمک به پروژه احداث خوابگاه دختران


 مدیریت امور اداری

 


 مدیریت امور مالی


دفتر حقوقی و امور قراردادها و اداره چاپ و تکثیر

 


مدیریت پشتیبانی

 


 مدیریت امور ساختمان و تاسسات


مدیران حوزه

کارکنان معاونت ارسال نظرات

تلفن کارکنان دانشگاه

سایت دانشگاه

مدیران دانشگاه 

تهران، خيابان آزادی، دانشگاه صنعتی شريف ساختمان معاونت اداری و مالی
صندوق پستی : 8639-11365
تلفن : 66164440-21-98+ و 66164441-21-98+
دورنگار: 66164443-21-98+
پست الکترونيک:
admfinvp@sharif.ir  ◙ وب سایت:http://admfinvp.sharif.ir