فهرست معاونین اداری و مالی دانشگاه

ملاحظات

تاریخ پایان معاونت

تاریخ شروع معاونت

سمت

نوع رابطه استخدام

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

 

 

خزانه دار و سرپرست امور مالی

 

محمدحسین ادیب

1

 

 

   

اداری

علی اصغر لواسانی

2

 

 

1352/7/11

معاون اداری ومالی

هیات علمی

احمد حاجی فیروزآبادی

3

 

1353/9/18

معاون اداری ومالی

هیات علمی

محمدرضا صفائیه

4

 

1358

1356/4/12

معاون اداری ومالی

اداری

علی اصغر لواسانی

5

 

1358/7/2

معاون اداری ومالی

هیات علمی

منوچهر راد

6

1360/9/7

1359/8/8

قائم مقام معاونت اداری ومالی

هیات علمی

علی مقدسیان

7

 

1362/8/11

1360/9/8

معاون اداری ومالی

اداری

سید مصطفی مدرسی

8

1363/7/2

1362/8/17

معاون اداری ومالی

هیات علمی

مسعود معین زاده

9

1364/9/23

1363/7/2

معاون اداری ومالی

هیات علمی

عباس مظفر

10

 

1365/4/21

1364/9/25

سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی

اداری

داریوش خلیلی

11

 

1366/5/21

1365/4/21

معاون اداری ومالی

هیات علمی

محمد جواد سهلانی

12

1367/9/12

1366/6/1

معاون اداری ومالی

هیات علمی

منوچهر راد

13

1373/11/1

1367/9/16

معاون اداری ومالی

هیات علمی

عباس مظفر

14

1376/4/7

1374/4/1

معاون اداری ومالی

هیات علمی

علی اصغر اسکندربیاتی

15

 

1376/5/8

1376/4/7

معاون اداری ومالی

 

فرزاد اسکندرزاده یزدی

16

1380/7/28

1376/5/9

معاون اداری ومالی

هیات علمی

علی اصغر اسکندربیاتی

17

1383/2/1

1380/7/27

معاون اداری ومالی

هیات علمی

عباس مظفر

18

1384/10/10

1383/2/2

معاون اداری ومالی

هیات علمی

سید جمال الدین هاشمیان

19

1389/6/3

1384/10/10

معاون اداری ومالی

هیات علمی

علی اکبر اکرامی

20

1390/6/5

1389/6/3

معاون اداری ومالی

هیات علمی

محمود حصارکی

21

1393/7/22

1390/6/5

معاون توسعه و مدیریت منابع

هیات علمی

محمد رضا رزوان

22

1394/11/5

1393/7/22

معاون اداری ومالی

هیات علمی

عباس مظفر

23

1397/9/14

1394/11/5

معاون اداری ومالی

هیات علمی

منوچهر نجمی

24

به مدت دو سال

1397/9/14

معاون اداری ومالی

هیات علمی

سید فرشاد فاطمی اردستانی

25