معاون  اداری ومالی
Tel:  66005617
Fax: 66014355
Email: ffatemi AT sharif.edu
Homepage:http://sharif.edu/~ffatemi
 
Faculty member of GSME Department
Sharif University of Technology
Tehran, Iran

سید فرشاد فاطمی

مدیر امور مالی مدیر امور اداری مشاور دفتر حقوقی سرپرست ا مور پشتیبانی مدیر امور ساختمان و تاسیسات

حمید رضا گنبدی
تلفن:   66164442
فکس: 66005516 gonbadi@sharif.ir
http://sharif.ir/~gonbadi

علی رضا جهان تیغ
 
تلفن: 66005216
فکس: 66014355
jahantigh@sharif.ir
http://sharif.ir/~jahantigh

محسن صادقی

تلفن: 66164077
فکس: 66022715

 شهاب الدین  حسینی
تلفن: 66164840
فکس: 66022741
shahabhosseini@sharif.ir

 عباس رجبی
تلفن: 66164480
فکس: 66164482
rajabi@sharif.ir
http://sharif.ir/~rajabi/

تهران، خيابان آزادی، دانشگاه صنعتی شريف ساختمان معاونت اداری و مالی
صندوق پستی : 8639-11365
تلفن : 66164440-21-98+ و 66164441-21-98+
دورنگار: 66164443-21-98+
پست الکترونيک:
admfinvp@sharif.ir  ◙ وب سایت:http://admfinvp.sharif.ir