کارکنان معاونت مالی و اداری
نام خانوادگی نام مسئولیت تلفن پست الکترونیک تصویر
نجمی منوچهر معاون اداری و مالی 66164440 m.najmi@sharif.ir
مرندی درخشنده مسئول دفتر 66164440 marandi@mehr.sharif.ir
مقدم الهام دبیرخانه 66164473 moghaddam@mehr.sharif.ir