کارکنان دفتر معاونت مالی و اداری
نام خانوادگی نام مسئولیت تلفن پست الکترونیک تصویر
فاطمی اردستانی سید فرشاد معاون اداری و مالی 66164440 ffatemi@sharif.ir
شریف پور زهره مسئول دفتر 66164440  
مقدم الهام دبیرخانه 66164473