کارکنان دفتر معاونت مالی و اداری
نام خانوادگی نام مسئولیت تلفن پست الکترونیک تصویر
فاطمی اردستانی سید فرشاد معاون اداری و مالی 66164440 ffatemi@sharif.ir
شریف پور زهره مسئول دفتر 66164440  
مقدم الهام دبیرخانه 66164473  

تهران، خيابان آزادی، دانشگاه صنعتی شريف ساختمان معاونت اداری و مالی
صندوق پستی : 8639-11365
تلفن : 66164440-21-98+ و 66164441-21-98+
دورنگار: 66164443-21-98+
پست الکترونيک:
admfinvp@sharif.ir  ◙ وب سایت:http://admfinvp.sharif.ir