کارکنان معاونت مالی و اداری
نام خانوادگی نام مسئولیت تلفن پست الکترونیک تصویر
نجمی منوچهر معاون اداری و مالی 66164440 m.najmi@sharif.ir
مرندی درخشنده مسئول دفتر 66164440 marandi@mehr.sharif.ir
مقدم الهام دبیرخانه 66164473 moghaddam@mehr.sharif.ir

تهران، خيابان آزادی، دانشگاه صنعتی شريف ساختمان معاونت اداری و مالی
صندوق پستی : 8639-11365
تلفن : 66164440-21-98+ و 66164441-21-98+
دورنگار: 66164443-21-98+
پست الکترونيک:
admfinvp@sharif.ir  ◙ وب سایت:http://admfinvp.sharif.ir