جستجوی شماره تلفن کارکنان دانشگاه برای اتصال از خارج دانشگاه  شماره 6616 به ابتدای شماره تلفنهای داخلی اضافه نمایید.

بر اساس یکی از موارد زیر جستجو نماييد
 

 (جستجو بر اساس  نام )  نام مورد نظر را وارد کنید :

 (جستجو بر اساس  شماره تلفن شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید :

 (جستجو بر اساس  محل خدمت )  نام محل خدمت مورد نظر را وارد کنید :

.